تاثیر نور و دما بر میزان رشد گیاهان

تاریخ : 1398.04.12
نویسنده : modiriat
نظرات : 0

دنیای گیاهان : همان گونه که اطلاع دارید ، نور و دما و میزان رطوبت برای هرگیاه متفاوت و از اهمیت ویژه ای برای کیفیت و بهبود رشد گیاهان برخوردار است. لذا مواردی که در ادامه ذکر شده اند ، میتوانند کمک بسزایی در این زمینه برای همگان باشند.

 

آموزش نحوه نور دهی به گیاهان برای رشد بهتر

 

ﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻮﺭﺩﺭﮔﯿﺎﻫﺎﻥ:

ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ

 

ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺭ، ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ

 

ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ :

ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻏﺬﺍﺳﺎﺯﯼ، ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ .

 

ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺳﺎﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ، ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻭﺳﺖ، ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺳﺎﯾﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﮔﻠﻬﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﺎﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺭ:

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺭ، ﻧﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

 

ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺳﺒﺰ ﮔﯿﺎﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﺪ.

 

ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺁﺑﯽ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﻏﺬﺍﺳﺎﺯﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

 

ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺑﻨﻔﺶ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

 

ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻞ ﺩﻫﯽ ﺩﺭ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

 

ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺑﺶ:

ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺑﺶ ، ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ

 

ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺩﺍﻭﺩﯼ

 

ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ

 

ﺗﺎﺛﯿﺮﺩﻣﺎ ﺩﺭﮔﯿﺎﻫﺎﻥ :

 

 

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﮔﻞ ﺩﻫﯽ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﯾﺰﺵ ﮔﻠﻬﺎ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﮐﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ، ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ.

 

 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ (ﺩﻣﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ)

 

ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺩﻫﯽ ﮐﺮﺩ (ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ)

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺬﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻞ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

 

ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

ﻫﻮﺍﯼ ﻣﻼﯾﻢ- ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﻣﺎ 16

 

ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻨﮏ- ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﻣﺎ 8

 

ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﻡ – ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﻣﺎ 24

 

 

 

 

 

 

مرور واژگان تکراری برای نور و دمای گیاهان

نور یکی ازمهمترین عوامل محیطی است کیفیت و مدت تابشگونه های مختلف درختی اکولوژیکی مدیریتی عامل فیزیکی قابل کنترل در جنگل پرورشی جنگل آزاد کردن، پاک کردن، تنک کردن و روشن کردن تأثیر نور بر گیاهان شدت نور، کیفیت نور و طول مدت تابش شدت نور  عمل فتوسنتز  گیاه، دما و سلامت گیاه متغیرهای محیطی خشکی و دمای بالا اثرات ثانویه ی تابش نور، رشد گیاهان درجه حرارت پاسخ های رشد درختان تغییر درجه حرارت  تغییرات آب و هوا و پدیده ی گرم شدن کره زمین، تأثیرات نور و دما بر رشد گیاهان مختلف سطوح مختلف نور تغییرات دما بر رشد گیاهان افزایش تابش و درجه حرارت آستانه میزان رشد آستانه رشد گیاه رژیم نوری، دما، گرمایش جهانی، پاسخ های رشد، زی توده نور برای رشد گیاهان و عمل فوتوسنتز ضروری است. نور طبیعی خورشید  منبع منبع برای باغبانی علمی استفاده از نور مصنوعی افزایش حصول گیاهان رنگ نور حساس‏تر از انسان حساسیت انواع مختلف گیاهان منابع نوری کارآمد برای گیاهان نتایج مطلوب در تولید و رشد گیاهان نور و رشد گیاهاننور بخش مرئی از طیف الکترومغناطیسی می باشد. تمام نورهای ایجاد شده از منابع نوری مانند خورشید رنگ های طیف ماورای بنفش تا مادون قرمز  رشد گیاه گیاهان از نور استفاده می کنند - فوتوسنتز، انرژی رشد- رشد گیاه، گل دادن، مورفولوژی( شکل گیری) گیاه تعامل محصول نور ارزش افزوده استفاده از نور مصنوعی پارامترهای رشد  پارامترهایی محصول، شرایط محیطی، دستور العملنوری،گياهان  دوره‏های روشنایی و تاریکی نوردهی منظم قطع و وصل روشنایی به تاریکی گونه ها و واریته های گياهان روزهای بلند و شب های کوتاه نيازمند روزهای کوتاه و شب های بلند و گياهانی سيستم هايي كه از روشنايي رشد هيدروپونيك (hydroponics) و پرورش گياهان آبزي plants aquatic))كاربرد روشنايي رشد طوح كشاورزي صنعتي  پرورش گياهان خانگي  گیاهان آپارتمانی نیاز نوری مزایای استفاده از منابع نور مصنوعی در پرورش و رشدگیاهان - افزایش محصول- کوتاه کردن چرخه رشد- یکنواختی بهتر گیاهان- استفاده بهتر از ضا- افزایش و بهبود کیفیت محصول- صرفه جویی در انرژی- ضریب تکثیر بالا- بقای بالاتر ریشه ها- بهبود و کنترل فرایند بسط دادن و گسترش- سرعت بخشیدن به فاز سخت شدن و شکل گیری گیاهدمای رنگ نور متعارف لامپ‏ها:لامپ‏های دمای رنگ نوری 2200 کلوین  لامپ سدیم پر فشار تا 5500 درجه کلوین لامپ‏های متال هالید  لامپ‏های سرامیکی متال هالید (CMD) منابع نوری کشاورزی  تولید  لامپ ها برای توان نوری متوسط- لامپ های متال هالید( MH) رنگ نوری این لامپ ها از 3000 تا 7000 درجه کلوین  رنگ نوری  لامپ ها شبیه سازی نور بهار و تابستان  نور خورشید - ترکیبی از لامپ متال هالید و بخار جیوه پر فشار:  قرمز و آبی  کنولوژی  نور - لامپ بخار سدیم پر فشار (HPS) :  لامپ بهره نوری و انرژی  لامپ ها طول عمر بالا رنگ نوری زرد نارنجی شبیه سازی نور خورشیدلامپشاخص نمود رنگ،نظارت و کنترل رشد گیاهان در گلخانه ها- لامپ های فلورسنت وcompact : این لامپ ها با رنگ نور گسترده از 2700 تا 7000 درجه کلوین و بهره نوری مناسب ، تکنولوژی استاندارد لامپ های فلورسنت و CFL برای رشد سبزیجات و جوانه زنی گیاهان (قبل از کاشت در خاک) و رشد گیاهان در محیط های سرپوشیده - LED ها یا دیودهای نوری: این لامپ ها  طول موج ها کیفیت نوری  اتلاف انرژی  رشد و سرعت بخشیدنفناوریبررسی رشد گیاهان در طول موج های مختلف:- طول موج بالا تر از 780 نانومتر یعنی مادون قرمز : طول موج حرارت رشد بی رویه در گیاه - طول موج 700 نانومتر یعنی محدوده نور قرمز: عملیات فوتو سنتز جوانه زدن مجدد گیاه - طول موج 660 نانومتر  نور قرمز به ارنجی: موج غنچه زنی گل و تولید برگ هاطول موج 665 نانومتر حداکثر عملیات فوتوسنتز صورت می گیرد.- طول موج 610 نانومتر یعنی محدوده نور نارنجی: این طول موج در فرایند فوتوسنتز - طول موج 510 نانومتر یعنی محدوده رنگ زرد-سبز:  موج و  طول موج 485 نانومتر  رنگدانه های زرد جذب - طول موج 430 تا 440 نانومتر یعنی محدوده رنگ آبی: در طول موج 440 نانومتر عملیات رنگ دانه طول موج  بازدارنده حشرات مضر  در طول موج 430 نانومتر عمل فوتوسنتز - طول موج 400 تا 315 نانومتر یعنی محدوده UV-A : در این طول موج برگ ها ضخیم رنگ دانه و کاروتوئیداین طول موج هم بازدارنده حشرات مضر - طول موج 280 نانومتر یعنی محدوده UV-B : این طول موج برای گیاه مضر تخریب یکنواختی عمل رشد- طول موج 100 نانومتر یعنی محدوده UV-C : این طول موج نابود کننده کل گیاهرفتار گیاهان در طول موج های مختلف فاصله طول موج آبی یعنی 400 تا 500 نانومتر بهترین نور برای گیاهان سبز و سبزیجات عملیات رشد برگ ها طول موج نور قرمز یعنی محدوده 610 تا 720 نانومتر بهترین نور برای پرورش گل، گل دهی و عملیات فوتوسنتز در گیاه ترکیب نوری های مختلف انواع مختلف گیاهان:1- برای فرایند رشد گیاه، رشد سریع برگ ها و گل ها در فضای سر بسته ترکیب 4 رنگ قرمز و یک رنگ آبی2- برای فرایند گل دهی و میوه دهی در گلخانه ها ترکیب 8 رنگ قرمز و یک رنگ آبی 3- برای رشد سبزیجات، زمانی که تمرکز بر روی رشد سریع برگ ها و ساقه های گیاهان است در گلخانه ها ترکیب یک رنگ قرمز و 5 رنگ آبی 4- برای رشد گیاهان در محیط هایی که فاقد نور خورشید هستند گیاهانی که دارای گل های بزرگ هستند ترکیب 5 رنگ قرمز 3 رنگ آبی و 2 رنگ نارنجی  رنگ نور سفید  پروزش گیاهان  رنگ نورسفید مهتابی درجه حرارت نور 6000 تا 6500 درجه کلوین برای گیاهان سبز و سبزیجات و از رنگ نور سفید آفتابی یعنی درجه حرارت نور 2700 تا 2900 درجه کلوین برای عملیات فوتوسنتز و گل دهی در گیاهان پنل های خورشیدی فناوری: گیاهان برای رشد نورخورشید  بازده سلولهای خورشیدی ذخیره سازی خورشید  پنل های خورشیدی و بازتابش گیاهان  لامپ های LED تجهیزات فناوری تولید و رشد گیاهان تگاه هیدروپونیک دوار صنعتیدستگاه یک استوانه دوار نور در مرکز استوانه چرخش استوانه نور بصورت یکنواخت به گیاه- دستگاه هیدروپونیک خانگی :  سیستم برای رشد گیاهان تزئینی و معطر خوراکی مانند ریحان، نعنا، ارگانو می باشد. این دستگاه در مقیاس خانگی کنترل و مدیریت عملکرد نصب یک اپلکیشن ساده بر روی گوشی ی هوشمند یا تبلت اپلیکیشن کنترل میزان روشنایی، درجه حرارت نور و تنظیم میزان آب دستگاه- کابین های طبقاتی پرورش گیاهان (سبزیجات- کاهو)- کیت کشاورزی هیدروپونیک : دستگاه کاشت کاهو، جعفری، ریحان و سایر سبزیجات  گیاه های غیر هیدروپونیک رشد- دیواره های سبز:  فضاهایی که فاقد نور روز نوع گیاه نور .نور عوامل غیر زنده اکوسیستم غذاسازی  نور بر رشد گیاه مطالعات نور شکل بیرونی گیاه و سرعت رشد طولی گیاهی که در تاریکی ساقه‌ای بلند و باریک برگها برگها و ساقه‌ها  کلروفیل‌  گیاهی  نور قرار رشد طولی ساقه‌اش نوع گیاه در نور پرورش تنومند برگهای کاملا سبز و بزرگ طول ساقه  گیاهی سایه سمت نور تغییر جهت گیاهان فتوتروپیسم یعنی نور‌گرایی نورگرایی ساقه مثبت ساقه  نور خم ریشه‌ها ساقه یا به محرک نورگرایش منفی مخالف نور خم برگها نور طوری  پرتوهای روشنایی عمودی فتوپریودیسم و تشکیل گلاثر تناوب روز و شب و یا روشنایی و تاریکی (دوره نوری) در رشد و نمو و تشکیل گل بیدار شدن دانه ، ریزش برگ گیاهفتوپریودیسم  گیاهان مدت تابش نور در گلخانه ، گل دادن یک گیاه گلکاری و باغبانی رویش دانه در بعضی گیاهان ، تولید سبزینه و ریختن برگها در فصل پاییز به تغییرات تابش نور تقسیم بندی گیاهان از نظر حساسیت به دوره نوریگیاهان بی‌تفاوت: تشکیل گل به طول روز و شب حساسیت گونه‌های گوجه رنگی ، گل میمون و میخک.گیاهان کوتاه روز: گیاهانی گل معرض نور روزانه طولانی قرار دهند، گل دادنشان گیاهان کوتاه روز در روزهای دراز تابستان بطور رویشی رشد پاییز و زمستان که روزها کوتاه گل گل داوودی.گیاهان بلند روز نوری طولانی گل دوره نوری  رشد رویشی  ختمی ، اسفناج و زنبق.دوره بحرانی نورطول روز رشد رویشی و طول روز مولد گل و دانه  گیاه دوره بحرانی نور گیاهان کوتاهتقسیم بندی گیاهان از نظر بردباری نسبت به نورگیاهان گروه آفتاب خواه ، سایه خواه و گیاهانی اثر نور بر روی تعرق گیاهاننورتعرق بخار آببرگ وارد جو روزنه‌هاب تعرقای فتوشیمیایی در گیاهانرنگیزه‌های برگ قدرت جذب پرتوهای نور سفید خورشید رنگیزه‌های نوری رنگهای قرمز ، آبی ، نیلی و بنفشجذب بعضی از پرتوهای نور خورشید قرمز بوسیله رنگیزه کلروفیل مولکولهای واکنش فتوشیمیاییکلروفیل ، یکی از الکترونهای مولکول  مدار بالاتر یعنی به سطح انرژی بالاتری چنین مولکولی را مولکول تحریک شده مولکولها  انرژی دستاوردی  انرژی گرما ، نور ، یا فلوئورسانسفرآیند فتوسنتز این انرژی واکنشهای شیمیایی واکنشهای نقل و انتقال الکترون  انرژی انرژی شیمیایی در مواد آلیانتهای ساقه به سمت نور گرایش انتهای ساقه به سمت نور ، تجمع اکسین  نورنورگرایی منفی در ریشهسلولهای ریشه اکسین رشد می‌کنند و رشد هورمون تراکم اکسین سمت نور ریشهسمت نور دیده رشد ریشه بمخالف نورنور ادامه حیات در زمین  تاثیر نور بر گیاهان قابل گیاهان به نور نیاز دارند گیاه  نور کمبود نور در گیاه تاثیر نور بر گیاهان و رشد آن هات موجودات  رشد به انرژی کسب انرژی در گیاهان به نام فتوسنتزه نور فتوسنتز به معنای “ساخت نوری” اهمیت نور  گیاهان با دریافت نورانرژی گیاهان به چه نوع نوری نیاز دارند؟نیاز به نور تمامی گیاهان  گیاهانطول مدت نوردهی  رشد گیاهانکیفیت نورکیفیت نور پرورش گیاهان خانگی کیفیت نور ، به زبان رنگ نوری سطح گیاه رنگ نور  طول موج طیف نور گیاهان قادر هستند طیف هایی از نور را بهتر از دیگر طیف هانورهای قرمز و آبی رشد گیاه نورهای سبز و زرد رشد گیاه  نورهای سبز و زرد  سطح گیاه جذب گیاه رنگ سبز گیاهانسطح گیاه گیاهان برای رشد مناسب  نور آبی و قرمز نور خورشید گیاه فراهمنور آبی معمولا در رشد شاخ و برگ گیاه  رنگ قرمز به همراه آبی  گلدهی در گیاهکیفیت نور،  نور گیاه نور کمیت نور شدت نور شدت نور فتوسنتز و رشد گیاه نیز تاثیر نور بر گیاهان و رشد نور  فضاهای خانگی رشد گیاهانکمبود نور رشد گیاهان خانگیاتاق هایی با پنجره های  نورگیر  وگیاهان سایه پسند آپارتمانی گیاهان دارای نیاز نوری تابش مستقیم آفتاب  نوریمدت زمان نوردهیبه مدت زمانی که گیاه در طول یک روز در معرض نور قرار می گیرد مدت زمان نوردهی گفته می شود. گیاهان معمولا نمی توانند نور 24 ساعته را تحمل کنند اما ساعت نوردهی بالا می تواند برای آن ها مفید باشد.به طور کلی گیاهان در مورد کمیت به سه گروه کم نیاز یا سایه دوست ، گیاهان با نیاز متوسط یا نیمه آفتابی و با نیاز بالا یا آفتابی تقسیم می شوند. در حالی که گیاهان آفتابی به حداقل 8 ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارند، ممکن است گیاهان سایه دوست به چند ساعت نور معمولی در روز اکتفا کنند.ممکن است گیاه شما نور مورد نیاز خود را دریافت نکند که باعث ایجاد علایم کمبود نور در گیاه می شود. گیاهانی که نور کمی دریافت می کنند یا نور دریافتی ان ها کیفیت مناسبی ندارد، علایم زیر را خواهند داشت:-ساقه های گیاه نازک و کشیده (مرتفع) خواهند شد– گیاه به سمت نور متمایل می شود– گیاه ضعیف شده و رشد بسیار کم می شود– برگ ها زرد رنگ و کوچک خواهند شد– در کناره برگ ها علایم قهوه ای دیده می شود.– برگ های پایینی خشک می شوند– برگ های ابلغ رنگ تفاوت خود را از دست خواهند داددر صورتی که گیاه شما نور کمی دریافت می کرده و برگ های آن در سایه رشد کرده اند از انتقال ناگهانی آن به نور زیاد خودداری کنید چرا که این کار باعث سوختگی برگ های گیاه خواهد شد. با افزایش تدریجی نور، مقاومت به نور با شدت بالا افزایش می یابد و گیاه صدمه نخواهد دید.ونه نور مناسب را تامین کنیمجابجا کردن گیاه خانگی مکانی پرنور نزدیکی پنجره مکان های مشابه تاثیر نور بر گیاه دسترسی به نور مناسب استفاده از گیاه دکور مکانی کم نور  کمبود گیاهان برای دکوراسیون نقاط خانه لامپ های الکتریکی تامین نور نیاز گیاه لامپ های فلورسنت و کم مصرف (CFL)  انواع لامپ ها تامین نیاز گیاه  لامپ های مخصوص رشد گیاهان مانند بخار سدیمی استفاده خانگی  لامپ های لامپ های فلورسنت و کم مصرف نور سفیدطیف آبی تامین نور مورد نیاز گیاه، جوانه زنی و رشد نور آبی ، گیاه به طیف قرمز تعادل نورینور خورشید گیاهتعادل در گلدهی گیاهان فضای بسته لامپ های فلورسنت طیف گسترده و رنگی لامپ های ال ای دی جدیدترین نوع منبع روشنایی مخصوص رشد و خانگی لامپ ها مصرف کمتر انرژی گرمای کمی لامپ را به گیاه نور انواع خانگی این لامپ هارشد شاخ و برگ گیاه تعادل نوری در گیاه و گلدهی لامپ های فلورسنت مخصوص رشدلامپ های رشته ای طیف های قرمز و نارنجی نیاز گیاه طیف آبی لامپ ها لامپ گرمای بسیارگیاه گیاه شدت نور عمر کم لامپ ها و مصرف بالا لامپ ها نامطلوب رشد گیاهانگیاه به نور طبیعی نور مصنوعی نور کمکی لامپ های با طیف آبی طیف قرمز توسط نور خورشید نور گیاهان مصنوعی گیاهان منبع نور میزان نور گیاه لامپ فلورسنتبیشترین نور سطوح بازتابنده نور بهترین مدت نوردهی مصنوعی برای گیاهانی که نور طبیعیدریافت نمی کنند باید به مدت 16 تا 18 ساعت صورت بگیرد.  گیاه نور طبیعی نور مصنوعی 12 ساعت بهترین رشدنور یاری گیاه روشنایی روز نوردهی غروب خورشید 

 

کلید واژه ها :
بهترین رشد گیاهان
دسته بندی :  مقالات آموزشی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا