آموزش شناخت کاکتوس و ساکولنت

تاریخ : 1398.06.03
نویسنده : modiriat
نظرات : 0

دنیای گیاهان : اغلب افراد تصور میکنند که کاکتوس ها و ساکولنت ها از یک گونه هستند و نیازهای یکسانی دارند ولی این مساله صحیح نیست و این دو گونه با هم تفاوت های بسیاری نیز دارند که در ادامه مهم ترین آنها ذکر شده اند.

 

آموزش شناخت کاکتوس و ساکولنت

 

ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻭ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

 

ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﯿﻮﻟﻨﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﯾﺸﻪ، ﺑﺮﮒ ﻭ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﮐﻢ ﺁﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻫﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﻫﺎ (ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﮐﺘﺎﺳﻪ (Cactaceae) ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﯾﮏ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺘﯽ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺁﺭﺋﻮﻝ ﯾﺎ Areoles ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺭﻭﯾﺶ ﺧﺎﺭﻫﺎ ، ﺳﺎﻗﻪ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﯽ (ﭘﺎﺟﻮﺵ) ، ﮔﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻎ ﺑﺰﺭﮒ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﯿﻎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺭﯾﺰ (ﮔﻠﻮﺷﯿﺪ) ﻭ ﯾﺎ ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﺸﻤﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﯿﻎ (ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ) ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺭﺋﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﺎﮐﺘﺎﺳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﭘﺲ ﻟﻔﻆ ﮐﺎﮐﺘﻮﺱ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﺎﮐﺘﺎﺳﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺩ.

دسته بندی :  مقالات آموزشی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا