چرا مغز گردو سیاه می شود

تاریخ : 1398.04.23
نویسنده : modiriat
نظرات : 0

دنیای گیاهان : در بسیاری مواقع پیش می آید که مغز گردوها تیره رنگ و سیاه هستمد و این مساله ناخوشایند است. در ادامه علت بروز این پدیده را شرح داده ایم که میتواند افرادی که علاقمند به پرورش گردو هستند را راهنمایی کند.

 

آموزش پیشگیری از سیاه شدن مغز گردو

 

ﮔﺮﺩﻭ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻼﯾﺖ ﮔﺮﺩﻭ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺭﻗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﻣﺎ ، ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ، ﻧﻮﺭ) ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﮐﻮﺩﺩﻫﯽ ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ، ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺸﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﺗﯿﺮﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ  ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺩﯾﺮﺭﺱ ﻭ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ 38 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻥ ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﯿﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﭘﺮ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻻ ، ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻫﺎﯼ 27 ﺗﺎ 33 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﮑﺮﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

 

نکته کاربردی و مهم در حفاظت از درختان گردو: 

هر چند در بعضی از درختان میوه، رطوبت خاک در ابتدای فصل بهار و اوایل تابستان ممکن است بر حجم نهایی میوه تاثیر چندانی نداشته باشد اما در درختان گردو بسیار تعیین کننده است. مقدار رطوبت اوایل فصل در درشتی ظاهر میوه فاکتور تعیین کننده و موثری است به طوری که پر شدن مغز به رطوبت اواخر فصل بهار و اواسط تابستان وابسته است. به علاوه رطوبت در این زمان، در میزان تولید و تشکیل جوانه های بارده برای سال آینده نیز تاثیر دارد. اگر میزان رطوبت به اندازه کافی در اواخر فصل بهار و اواسط تابستان تامین گردد از چروکیدگی مغز گردو جلوگیری می‌شود.

 

 

عواملی که موجب سیاه شدن مغز گردو می شوند :

 

آبیاری:

بهترین دوره آبیاری درخت گردو ۱۲ روزه و یک دوره آبیاری استاندارد است. مسئله بعدی میزان آبیاری است مسلما یک نهال یک ساله به اندازه یک درخت تنومند صد ساله نیاز به آبیاری ندارد و حتی دوره های آبیاری نیز متفاوت است اما برای مثال درخت ۲۰ ساله نیاز به صد تا صد و پنجاه لیتر آب دارد.

 

 

عوامل محیطی: 
درخت گردو یک درخت بسیار حساس و دارای گزینه ای به نام 'کاشت در محیط مناسب' است. بر اساس این موارد، درخت گردو در محیط های بسیار خشک و خمچنین محیط های شرجی و مرطوب ، رشد خوبی ندارد و محصول خوبی هم نخواهد داد. البته با بوجود آوردن شرایط مناسب برای این درخت ، میتوان در هر محیطی و با ایجاد فضایی شبیه گلخانه ، اقدام به پرورش این درخت نمود.

 

 

بیماری بلایت گردو:

 

باکتری زانتوموناس ، عامل بیماری بلایت می‌باشد. بیماری با ظهور لکه‌های کوچک روی برگ آشکار می‌شود که این لکه ها بتدریج توسعه می‌یابند و پس از منتهی شدن به رگبرگ ها زاویه‌دار و رنگ آنها سیاه می گردد. موقعی که میوه به اندازه نخود است علائم آلودگی روی آن به صورت لکه سیاهی در گلگاه دیده می شود که بتدریج توسعه می‌یابد و فرورفتگی پیدا کرده، شکاف بر می دارد. درصورت مساعد بودن شرایط جوی، لکه روی میوه توسعه یافته تمام پوست میوه را فرا می گیرد و سپس به مغز گردو نفوذ می کند. 

 

 

چگونه این بیماری را کنترل کنیم:

 

 • کنترل زراعی

 • استفاده از نهال‌های سالم برای کاشت

 • رعایت فاصله کاشت در نهالستان

 • استفاده از ارقام دیر گل مانند فرانکفورت و هارتلی برای فرار از بیماری

 • هرس شاخه آلوده به منظور حذف آلودگی و نیز افزایش جریان هوا در شاخه ها

 • مدیریت آبدهی نهالستان‌ها و باغات، اجتناب از آبیاری بارانی و بخصوص در ز مان گلدهی(اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت)

 • توجه کافی به تغذیه گردو

 • کنترل شیمیایی

 • استفاده از سموم مسی و آنتی بیوتیک ها است. در مواقعی که خطر بروز بیماری بالاست دو بار سم پاشی با سموم مسی مانند مخلوط بوردو و یا اکسی کلرور مس، یکی در اوائل دوره رویشی و دیگری در پایان این دوره توصیه شده است

   

   

  کرم گردو:

کرم گردو پروانه‌ای است که لارو آن به اغلب میوه های دانه دار بطور اعم و مخصوصا به گردو حمله می کند و خسارت آن گاها تا 30 درصد محصول را نابود می سازد. پروانه این حشره در اواخر اردیبهشت و اواخر خرداد ظاهر می شود. ابتدا از محل گلگاه وارد میوه‌های در حال رشد شده و باعث ریزش انها می‌شود. لارو نسل دوم در حدود مرداد ماه به رغم خشبی شدن پوست گردو از ناحیه دم میوه وارد می‌شود و با تغذیه از مغز گردو در گردو تکامل می یابد و مغز گردو را از بین می برد. حتما شما نیز در زمانی که گردو ها پوست سبزی دارند سوراخ کوچکی روی پوست گردو مشاهده کرده اید که این مساله همان بروز کرم گردو است.

 

روش های مبارزه با کرم گردو

 • مکانیکی

 • از بین بردن پناهگاه زمستانه آفت

 • بستن نوار‌های مقوا چین‌دار و یا گونی به دور تنه درخت، لارو‌ها برای زمستان گذرانی به داخل سوراخ‌های مقوا می روند، در اواخر زمستان مقواهای مذکور که حاوی لارو‌های زمستان گذران هستند باز کرده و باید منهدم شود.

 • استفاده از تله فرمونی

 • کنترل شیمیایی

 • باید مصادف با خروج لارو‌های سن یک از پوسته تخم و قبل از ورود آنها به داخل میوه باشد. برای مبارزه با این آفت می توان از سموم حشره کش زیر نظر کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی استفاده نمود.

 

انتخاب نوع درخت گردو

ارقام زودرس چون فرایند رسیدن کامل میوه با هوای گرم اواسط تابستان همزمان است. مغزها تیره‌تر شده و از کیفیت آنها کاسته می‌شود پس با شناسایی ارقام دیررس و مرغوب و پرورش این ارقام می‌توان از مسئله تیرگی مغز گردو تا حدودی جلوگیری نمود.

 

تغذیه و کوددهی گردو

تغذیه با عناصر میکرو به ویژه سولفات روی و آهن در افزایش کیفیت مغز گردو موثر می‌باشد.

 

برداشت گردو

برداشت مکانیزه و انتخاب روش برداشت صحیح که در حداقل زمان انجام گیرد اهمیت دارد. در برداشت مکانیزه از ماشین پوست‌گیر بسیار الزامی است. فصل برداشت گردو بستگی به شرایط محیطی دارد از اواخر تابستان یا اوایل پاییز برداشت می‌شود. هنگام برداشت گردو پوست آن باید به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکی در آمده باشد و پوست آن به راحتی از گردو جدا شود. برداشت محصول گردو باید در اولین فرصت که گردو‌ها پوست می‌دهند انجام شود.

 

نحوه خشک کردن گردو

بعد از چیدن گردو‌ها باید آنها را پوست کنده و محصول را در سایه و در جای خشک پهن کرد تا خشک شوند. محل خشک شدن باید طوری باشد که هوا در آن جریان داشته باشد. تا محصول به طور کامل خشک شود. در مناطقی که آفتاب ملایم باشد می‌توان محصول را بعد از پوست‌گیری در آفتاب ملایم خشک کرد. اگر آفتاب شدید باشد موجب سیاه شدن مغز گردو و عدم بازار پسندی آن می‌شود.

 

دسته بندی :  مقالات آموزشی

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا